Pritožbene poti

VZGOJNI ZAVOD KRANJ
ŠEMPETERSKA ULICA 3
4000 KRANJ

PRITOŽBENE POTI UPORABNIKOV, STARŠEV UPORABNIKOV ALI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV UPORABNIKOV VZGOJNEGA ZAVODA KRANJ

I.
Zaposleni v Vzgojnem zavodu Kranj, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj so dolžni opravljati vzgojno-izobraževalno dejavnost in druge dejavnosti, povezane z delovanjem zavoda:
– v skladu s splošno veljavno zakonodajo, ki ureja področje delovanja zavoda, internimi pravilniki zavoda ter letnimi in mesečnimi načrti zavoda;
– v skladu z individualiziranim programov vzgoje in izobraževanja za posameznega uporabnika, sprejetem po predpisanem postopku;
– ter ob zagotavljanju vsestranskega spoštovanja osebnosti uporabnikov, njihovega osebnega dostojanstva in osebne integritete.

Če je ravnanje zaposlenega drugačno, lahko uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik:
1. najprej zahteva informacijo ali pojasnilo oz. razgovor s strokovno delavko ali strokovnim delavcev, ki je vodil obravnavo;
2. nato zahteva pogovor z odgovorno osebo – ravnateljem zavoda in zahteva informacijo ali pojasnilo v povezavi z ravnanjem zaposlenega.

II.
Če uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik z uporabo zgoraj navedenih načinov ne reši težav, ima na voljo naslednja

PRAVNA SREDSTVA

Uporabnik, starš uporabnika ali zakoniti zastopnik uporabnika ima v primeru nezadovoljstva z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela pravico do vloge pritožbe zoper ravnanje zaposlenega na Svet zavoda Vzgojnega zavoda Kranj (v nadaljevanju Svet VZ Kranj).
Starši uporabnika oziroma zakoniti zastopniki uporabnika imajo v primeru nezadovoljstva z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela pravico do vloge pritožbe zoper ravnanje zaposlenega na Svet staršev Vzgojnega zavoda Kranj (v nadaljevanju Svet staršev VZ Kranj).

Uporabnik, starš uporabnika ali zakoniti zastopnik uporabnika mora podati pritožbo pisno, v pritožbi pa mora biti navedeno:
– ime in priimek zaposlenega, zoper katerega je vložena pritožba;
– opis storitve ali dejanja, za katero je vložena pritožba.

Pisna pritožba se pošlje na naslov: VZGOJNI ZAVOD KRANJ, Šempeterska ulica 3, 4000 Kranj, s pripisom » Za Svet zavoda Vzgojnega zavoda Kranj« ali »Za Svet staršev Vzgojnega zavoda Kranj«, odvisno na kateri organ želi pošiljatelj pritožbo nasloviti.

V skladu z 48. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) mora Svet VZ Kranj pritožbo obravnavati v zakonitem roku.

V skladu s 60.b členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca odloča pritožbena komisija, ki jo imenuje Svet zavoda VZ Kranj.

V skladu s 66.  členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) je Svet staršev VZ Kranj dolžan obravnavati pritožbe staršev oziroma zakonitih zastopnikov v zakonitem roku.

V skladu z 11. členom Zakona o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 114/05 – uradno prečiščeno besedilo) lahko uporabniki, starši uporabnikov ali zakoniti zastopniki uporabnika dajo pobudo za izredni nadzor šolske inšpekcije pri Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport.

III.
Pritožbene poti uporabnikov, staršev uporabnikov ali zakonitih zastopnikov uporabnikov Vzgojnega zavoda Kranj je sprejel ravnatelj zavoda 22.09.2016. Dokument se objavi na oglasni deski zavoda in začne veljati 8. dne po objavi, uporablja pa se od 1.10.2016 dalje.

Kranj, 22.09.2016                                                     Ravnateljica:  Staša Sitar, prof. def. MVO